D-Nest

DOB: 31-07-2021, 1 reu en 3 teven

STAMBOOM PUPPY'S

Zulu Kao Bumbarin Bronx od Vadanora Gonsalo Buosa da Dovara
Bo od Vadanora
Tama Kao Bumbarin Tsvikken Dasco
Suri Kao Bumbarin
Marie-Luca 't Hupke Jordan vom Schloss Ouwen Firoz Crni Lotos
Dai van Hof ter Cammen
Hope 't Hupke Rex von der Bleichstrasse
Dempsey 't Hupke


Foto's dracht:

week 1

week 2

week 3

week 4

week 5

week 6

week 7

week 8

Video dracht: